Informatie aanvragen

Hoe werkt het Roosevelt Concept

Opdrachtgevers bepalen zelf op welk niveau zij hun gebouw willen laten onderhouden. Om een handreiking te bieden werden de niveaus brons, zilver en goud gedefinieerd. Welk niveau de opdrachtgever kiest, is afhankelijk van de strategie waarmee het vastgoed in stand moet worden gehouden.


Belangrijk is dat vooraf met de opdrachtgever duidelijke afspraken zijn gemaakt over de prioriteiten van uitvoering op de niveaus curatief of correctief en zelfs preventief op die momenten dat meldingen al worden verwacht.


Het Roosevelt lite systeem (www.rooseveltlite.nl) zorgt ervoor dat de stand van zaken op ieder moment kan worden ingezien. In dit systeem zal ook getoetst worden of de opdracht voor rekening is van de (ver)huurder/gebruiker zelf of dat er sprake is van garantie of dekking door een verzekering.


Brons

Net als bij de niveaus zilver en goud zal de aansturing vanuit een technische meldkamer worden uitgevoerd of direct via de website worden geactiveerd. Opdrachtgevers en huurders kunnen dus 24 uur per dag terecht voor meldingen. Vanuit de meldkamer wordt de contractpartij binnen het bewuste complex geselecteerd die een op een de melding oppakt. Wanneer er geen contractpartij is gekoppeld aan dat type melding wordt een bedrijf geselecteerd. En dankzij de landelijke dekking van de geselecteerde bedrijven is er altijd snel iemand ter plaatse. De prijzen zijn uniform en in een 'conditiecontract' bepaald, welke partij er ook wordt geselecteerd.


Zilver

Bij zilver is naast correctief ook preventief onderhoud van belang. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke bedrijven passen bij de uitvoering van dit bewuste project. Hier wordt vooraf het vastgoed geinventariseerd om te komen tot een meerjaren onderhoudsbehoefte en -planning. Hierdoor komt de technische status van het vastgoed in beeld en kan samen met de opdrachtgever bepaald worden op welk kwaliteit-/conditieniveau het in stand gehouden moet worden. De opdrachtgever krijgt een procesleider vanuit de Roosevelt Groep toegewezen die als regisseur optreedt en zorgt dat het zilver wordt behaald.


Goud

Op het niveau van goud zijn de diensten van zilver en brons vanzelfsprekend opgenomen. Maar bij goud gaat de Roosevelt Groep de uitdaging aan om het totaalonderhoud tegen een Fixed Price per eenheid (bijvoorbeeld een woning) uit te voeren. Bij het aangaan van de overeenkomst zal een zogenaamde nulmeting gemaakt worden van de staat van onderhoud. Alles draait hier om optimale kwaliteit/conditie. Doel is om rendement te boeken ten gunste van de opdrachtgever door de overhead tot een minimum te beperken en tegelijkertijd borg te staan voor het afgesproken prestatie-/conditieniveau.


Op al onze aanbiedingen en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door Roosevelt Groep gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en die tevens zijn te raadplegen via onze homepage: algemene voorwaarden roosevelt groep